Waarom is de consultatie van de Sanitelgegevens noodzakelijk?

De Belbeefdatabank groepeert de gegevens van de verschillende schakels, zodat de koper van de runderen (slager of grootwarenhuis), finaal kan nagaan wat hij precies aangekocht heeft.  

 

Om te beginnen zijn al de deelnemende veehouders opgenomen in de databank. Wanneer een controle uitgevoerd wordt voor de Belbeef Standaard, met een certificaat tot gevolg, dan wordt dat in deze databank ingegeven. Ook eventuele analyseresultaten van stalen genomen tijdens de controle worden hier bijgehouden. Alle runderen van de gecertificeerde veehouders komen potentieel in aanmerking om gecommercialiseerd te worden binnen het systeem. Maar het is pas na de slachting, dat per individueel rund kan bepaald worden of het voldoet of niet. Dat hangt immers af van de slachtdatum. Op basis van de slachtdatum kan berekend worden hoelang het dier op het laatste beslag aanwezig was. Voor koeien moet dat minimaal 180 dagen (6 maanden) zijn en voor stieren minimaal 75 dagen (2,5 maanden). 

Sommige grootwarenhuisketens hebben daarnaast nog bijkomende voorwaarden, zoals bvb de minimale SEUROP-classificatie, de maximumleeftijd en het maximale gewicht. Deze voorwaarden kunnen per retailer nagegaan worden op de website van Belbeef, onder "Home /Landbouwers Loonwerkers /CodiplanPLUS Rund", of rechtstreeks via deze link: http://www.belbeef.be/nl/b2b/karkascriteria

 

De slachthuizen koppelen vervolgens de slachtgegevens aan de Sanitelnummers in de Belbeefdatabank. Ze gebruiken hiervoor exact dezelfde gegevens als diegene die ze moeten overmaken aan IVB (Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees), die deze slachtgegevens eveneens verzameld ten behoeve van de veehouders. 

De slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels moeten trouwens zelf ook jaarlijks gecontroleerd en gecertificeerd worden om te kunnen werken en leveren binnen de Belbeef Standaard. Deze controlegegevens worden eveneens in deze databank verzameld. 

De slachthuizen kunnen vervolgens de dieren die voldoen aan de criteria, toewijzen aan de uitsnijderij of de groothandel, die ze op zijn beurt kan toewijzen aan de deelnemende slagers en grootwarenhuizen.

Deze kopers van het vlees tenslotte kunnen via de databank de gegevens raadplegen van het vlees wat ze gekocht hebben.  Op die manier wordt het kopiëren van de Sanitelpaspoorten overbodig. 

 

Wie heeft er toegang tot welke gegevens en waarom precies? 

Er zijn verschillende schakels die via een paswoord kunnen aanloggen aan de databank, en een zeer beperkt deel van de gegevens kunnen consulteren of aanvullen. We geven hier de belangrijkste weer. 

 

De controle-instelling (OCI):

Die heeft zicht op de naam en adres van het beslag waarmee ze een contract hebben afgesloten. Ze kunnen zien hoeveel labelwaardige dieren er aanwezig zijn op basis van het type (vlees of gemengd), en de leeftijd. Dat is nodig om het aantal te nemen stalen bij een controle te bepalen, en om het staalnummer aan het Sanitelnummer te kunnen koppelen, zodat er geen discussies kunnen zijn te wijten aan een slecht leesbaar oornummer op een staal. 

Het kan ook onnodige controles vermijden, omdat een OCI geen bezoek zal afleggen als ze zien dat er op dat moment geen dieren in afmest zijn. 

Individuele oornummers kunnen de controleurs niet zien. De kalveren en de melkkoeien worden eveneens uitgefilterd en hun aantal is niet zichtbaar voor de controleur. 

 

Slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels

Zij kunnen op basis van een beslagnummer opzoeken of een veehouder gecertificeerd is of niet. Ze hebben geen rechtstreekse toegang tot de Sanitelgegevens, maar wanneer ze de slachtgegevens in de Belbeefdatabank ingeven, ontvangen ze per oornummer een antwoord of het voldoet aan de voorwaarden van het Generiek Lastenboek, en de eventuele bijkomende voorwaarden van Delhaize, Colruyt en BBQS (Blanc Bleu Qualité Supériuere). Op die manier weten ze welke dieren ze kunnen verhandelen binnen het systeem en toewijzen aan de volgende schakel. Ze moeten dus de koper van het vlees in de databank ingeven. 

 

Slagers en retailers

Wanneer rundvlees aan deelnemende slagers en retailers verkocht wordt en door de groothandel aan hen toegewezen wordt in de databank, kunnen zij nagaan van welke beslagen en oornummers het vlees afkomstig is, evenals de slachtgegevens (stier of koe, slachtgewicht, slachtdatum en SEUROP classificatie). Op die manier wordt het werken met copies van de Sanitelkaarten overbodig. 

Ze hebben uiteraard enkel zicht op de karkassen die door de groothandel aan hen geleverd zijn. 

 

Belbeef

Het personeel van Belbeef (3 personen) kan via een paswoord inloggen op de databank. Dit is noodzakelijk om het kwaliteitssysteem te kunnen beheren. Belbeef kan de oornummers van bepaalde dieren opzoeken, maar er is geen mogelijkheid om lijsten te trekken van de dieren aanwezig op een beslag.

 

Procerviq

Procerviq is de beheerder van het BBQS lastenboek. Zij beheren een gelijkaardige databank als die van Belbeef, maar dan enkel voor BBQS deelnemers. Om na te gaan of een dier voldoet aan de voorwaarden van het generiek lastenboek, "bevraagt" hun databank die van Belbeef, waarbij ze een antwoord krijgen of het dier voldoet of niet. Retailers die enkel met Procerviq werken, zoals Carrefour, halen hun gegevens op uit deze databank. 

 

 

Bestaat het gevaar dat de grootdistributie of de slachthuizen op die manier kunnen zien hoeveel vleesrunderen er in België binnen het Generiek Lastenboek gehouden worden, wat de markt zou kunnen verstoren? 

NEE. 

Niemand kan zien hoeveel dieren er in totaal in het systeem zitten. Ook Belbeef zelf niet. 

De controleur ziet enkel het aantal dieren van de veehouder waar hij een controle uitvoert (er zijn 9 erkende controle-instellingen en een 30-tal controleurs), het slachthuis krijgt enkel gegevens te zien van de runderen die het zelf geslacht heeft om te bepalen of ze binnen het systeem kunnen gecommercialiseerd worden, de uitsnijderij en de groothandel krijgt de gegevens pas te zien nadat ze de karkassen aangekocht hebben, en de slagers en de grootwarenhuizen zien het pas wanneer ze het vlees aangekocht hebben bij hun leverancier. 

ABS, Boerenbond en de FWA zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Belbeef, en waken er over dat er geen marktverstorende gegevens beschikbaar zijn. 

 

Voor meer details over de werking van de databank en bescherming van gegeven: klik hier!