Nieuws

18.02.2022 : Nieuwe versie 4 van het Belbeef lastenboek

De nieuwe versie van het de Belbeef Standaard werd in november 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur van Belbeef. Er moet volgens deze nieuwe versie geauditeerd worden vanaf 1/04/2022.

Deze nieuwe versie is beschikbaar op de Belbeef website via http://www.belbeef.be/nl/b2b/documenten

We sommen hierbij de belangrijkste aanpassingen op.  

Luik veehouders (CodiplanPLUS Rund)

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Er wordt ook door ‘de consument’ meer en meer aandacht aan besteed, en neemt dan ook in de Belbeef Standaard een prominente plaats in. Ook bepalingen rond transport en doden van runderen vallen hieronder.
De wettelijke eisen inzake dierenwelzijn waren reeds opgenomen in de vorige versies van de Belbeef Standaard, maar zijn nu specifiek ter nazicht en goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde diensten voor dierenwelzijn van het Waals en Vlaams Gewest.
In samenspraak met deze diensten zijn bepaalde eisen beter uitgewerkt. Er zijn ook enkele nieuwe bepalingen opgenomen betreffende het dierenwelzijn tijdens het transport van runderen door de veehouder, en specificaties rond het doden van runderen. Het “doden van dieren in noodsituaties” betreft het doden van dieren die zodanig gewond of ziek zijn dat dit met ernstige pijn of ernstig lijden gepaard gaat, terwijl er geen andere praktische mogelijkheid is om die pijn of dat lijden te verlichten.

Indien een veehouder over een certificaat voor de Belbeef Standaard versie 4 beschikt, is meteen ook voldaan aan de wettelijke dierenwelzijnsnormen voor runderen.

Opvolgingsperiode koeien

In deze nieuwe versie bedraagt de totale duur van de opvolgingsperiode voor koeien nog steeds 75 dagen, maar deze kan worden gespreid over twee gecertificeerde beslagen, waarbij de periode die in het laatste beslag wordt doorgebracht ten minste 60 dagen bedraagt.

Voor de volledigheid geven wij hier de officiële geherformuleerde voorwaarde mee:
“De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren. Indien de op het beslag aanwezige koeien rechtstreeks afkomstig zijn van een ander CodiplanPLUS Rund gecertificeerd beslag, blijft de totale duur van de opvolgingsperiode 75 dagen, maar wordt de opvolgingsperiode gespreid over beide beslagen, waarbij de koeien minimaal 60 dagen (2 maanden) op het laatste beslag aanwezig dienen te zijn.”

Verplichte Antibioticaregistratie via AB Register of Bigame.

In de vorige versie van het lastenboek werd de veehouders aanbevolen de gebruikte antibiotica door hun dierenarts te laten registreren.
Deze aanbeveling is nu een verplichting geworden. De verschafte en toegediende antibiotica moeten door de dierenarts geregistreerd worden via de databanken ‘Bigame’ in Wallonië en via ‘AB-Register’ in Vlaanderen. Veehouders die ook melkvee houden en gecertificeerd zijn voor IKM/QFL/QMK zijn reeds vertrouwd met dit systeem.
Het registreren van de afgeleverde en toegediende antibiotica wordt hoedanook een wettelijke verplichting in de loop van 2022.

Bemonsteringsplan : Focus op traceerbaarheid via DNA

Traceerbaarheid is een belangrijk kwaliteitscriterium, waar in 2022 nog meer op ingezet zal worden. Vlees van Belbeef-runderen zal willekeurig worden aangekocht in de verkooppunten van de deelnemende retailers, waarna het DNA zal worden vergeleken met dat van de oren die door de slachthuizen worden bewaard. Het doel is uiteraard de traceerbaarheid "van boer tot bord" te garanderen.

Voor verdere info kan u zich richten tot uw certificerende controle-instelling, of tot het secretariaat van Belbeef via info@belbeef.be.

25.11.2020: Kwaliteitsketen Carrefour bouwt verder op de Belbeef certificatie

In het kader van de ontwikkeling van de “Kwaliteitsketen Carrefour », steunt Carrefour vanaf heden voor het beheer ervan op de Belbeef-databank, met behoud van de eigen specifieke eisen.

Rundvlees uit de Kwaliteitsketen Carrefour is 100% Belgisch, en wordt geproduceerd door CodiplanPLUS gecertificeerde  bedrijven.

Belbeef is verheugd met het vertrouwen dat Carrefour in de Belbeef kwaliteitswerking stelt.

16.11.2018 : Persbericht traceerbaarheid

Brussel, 16 november 2018 - Belbeef betreurt de wijze waarop de media vanochtend een ongenuanceerd persbericht, zonder duiding of controle bij de beheerder van het kwaliteitssysteem, publiceerden. 
 
Het onderzoek waarvan eerste conclusies gepubliceerd werden is onderdeel van een traceerbaarheidsoefening. Deze oefening heeft als doelstelling de verschillende traceringstrajecten in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten op te sporen. De resultaten werden tijdens de raad van bestuur van Belbeef besproken waarbij elke betrokken sector (slachthuizen, uitsnijderijen en verkooppunten) zich engageerde intern een diepgaande analyse van de resultaten uit te voeren. Dit om mogelijke verbeterpunten naar voor te dragen. De eerste conclusies van deze oefening gebruiken om uitspraken te doen over traceerbaarheid of betrouwbaarheid van Belgisch rundvlees in de supermarkt is foutief. 
 
Belbeef betreurt ten zeerste dat ze niet geconsulteerd werden voor publicatie van deze resultaten. We willen benadrukken dat deze onderzoeksresultaten geen bewijs noch vermoedens van fraude of gevaar voor de volksgezondheid aangeven. Het in de deelnemende verkooppunten aangeboden rundvlees is zoals alle vlees dat onder het Belbeef label verkocht wordt, afkomstig van Belgische gecertificeerde veehouders. 
 
Het proces van individueel dier, versnijding, lotvorming tot portieverpakking is complex en betreft heel erg veel verschillende handelingen waarbij menselijke fouten kunnen optreden. Het is net om die eventuele fouten in de toekomst tot een minimum te beperken dat deze oefening werd uitgevoerd. 
 
Over Belbeef:
Belbeef is een branche-organisatie die de volledige rundvleeskolom groepeert, van veehouders tot verkooppunten. Haar hoofdtaak is het beheer van het kwaliteitssysteem, de Belbeef Standaard.

 

24.09.2018 : Nieuwsbrief september 2018

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.

 

06.07.2018 : Belgische rundvleesketen verplicht verdoofd slachten binnen Belbeeflastenboek

Sector engageert zich voor striktere standaard dierenwelzijn doorheen de keten en maakt verdoofd slachten onderdeel van vernieuwd lastenboek

Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende schakels uit de rundvleesketen verenigt, maakt vandaag bekend dat haar lastenboek verdoofd slachten voortaan verplicht voor gebruikers van de Belbeef standaard. De sector, die unaniem achter het nieuwe lastenboek staat, wil op die manier structurele stappen nemen naar een hogere standaard voor meer dierenwelzijn en meer transparantie naar de slachtmethode. Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, komen niet langer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard.

De leden van de raad van bestuur van Belbeef, waarin alle schakels van de vleesketen vertegenwoordigd zijn, namen de beslissing om het verdoofd slachten als eis in te schrijven in het Belbeef-lastenboek. Deze bijkomende eis maakt deel uit van een pakket aan maatregelen die zich inschrijven in een herziening van het huidige lastenboek. Met de invoering van deze hernieuwde Belbeef-standaard verbindt de sector zich naar de retail en de slagers om duidelijke garanties naar kwaliteit en dierenwelzijn van Belgisch rundvlees te bieden.

De nieuwe standaard, met invoering van de verplicht verdoofde slacht treedt in werking op 1 oktober 2018. Er geldt een overgangsfase van drie maanden om de slachthuizen, veehouders en certificeringsinstellingen de mogelijkheid te geven alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan deze nieuwe versie van het lastenbek te voldoen. Andere vernieuwingen binnen het Belbeef-lastenboek worden na de zomer gecommuniceerd.

“De consument is op zoek naar garanties”, zegt Nathalie De Greve, "Head Product Policy & Sustainability" bij Comeos. “De herziening van de Belbeef-standaard betekent dan ook dat de consument duidelijke garanties krijgt wat betreft dierenwelzijn en kwaliteit van het rundvlees. Het is een zeer positief signaal dat de sector duidelijke en structurele stappen neemt om de consument meer inzicht te geven in waar het vlees op zijn bord vandaan komt, en dat er geen nodeloos dierenleed aan te pas kwam.”

“Met de invoering van onze hernieuwde standaard geeft de sector een zeer duidelijk signaal”, zegt Christel Buyse, voorzitster van de Raad van Bestuur van Belbeef. “Met ons hernieuwde lastenboek willen we de kwaliteitsstandaard op alle vlakken omhoogtrekken. Op die manier geven we de slagers, retailketens en hun klanten een zeer duidelijke garantie naar kwaliteit en dierenwelzijn. Belgisch rundvlees dat onder de Belbeef standaard verkocht wordt, staat voor de beste kwaliteit en met bewuste aandacht voor welzijn van het dier.” 


 

20.06.2018 : Nieuwe versie van de Belbeef Standaard

Hier vindt u de nieuwe versie van de Belbeef Standaard. De OCI en deelnemers mogen tijdens een overgangsperiode van drie maanden zowel de oude als de nieuwe versie gebruiken. Vanaf 1 oktober 2018 mag enkel nog de derde versie gebruikt worden.


 

26.07.2017 : Nieuwsbrief zomer 2017

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.


 

01.03.2017 : Belbeef op Bibac Plus

Belbeef zal aanwezig zijn op Bibac Plus beurs (19/03 - 22/03) op de stand van de VLAM ( Hal 3/ standnummer 3155).

Slagers: Hoe instappen?
 
Er zijn geen specifieke voorwaarden voor de verkooppunten opgenomen in de Belbeefstandaard. Toch is het geen vrijblijvend systeem in die zin dat de consument moet kunnen rekenen op een continue beschikbaarheid van Belbeefrundvlees in de deelnemende verkooppunten, en de beenhouwerij er bij zijn leverancier op moet toezien dat het geleverde rundvlees aan de Belbeefvoorwaarden voldoet.
Eerst dient te worden nagegaan of uw leverancier Belbeef gecertificeerd is, en dus aan uw vraag naar Belbeefvlees kan voldoen. Dit kan nagegaan worden via de website http://www.belbeef.be/nl/b2b/deelnemers. Vervolgens laat u uw leverancier(s) weten  dat Belbeefwaardig vlees dient geleverd te worden. De leverancier moet op de leveringsbon en factuur vermelden dat het Belbeef vlees betreft. In een latere fase zal de afnemer zelf op basis van het lotnummer of oornummer in de databank kunnen nagaan of het  aangekochte vlees Belbeefwaardig is.
 
Bijdrage in de kosten van het Belbeef systeem via de factuur van de groothandel
Om de kosten van het bemonsteringsplan, het beheer van het systeem en de ontwikkeling en onderhoud van de databank te kunnen dragen, werd een karkasbijdrage van €9 per karkas, of € 2,25 per kwartier bepaald. Voor technische stukken is dat €0,02 per kg. De groothandel vermeldt deze bijdrage onderaan de factuur, en wordt op zijn beurt gefactureerd door Belbeef om deze bijdragen door te storten.
Wanneer de afgenomen volumes stijgen, zal deze karkasbijdrage naar beneden kunnen bijgesteld worden.
 
Belbeef wenst de deelnemende slagers te kennen, om te weten welke verkooppunten Belbeefvlees aanbieden en promotiemateriaal aanbieden. Daartoe dienen de geïnteresseerde beenhouwers een engagementsverklaring (klik hier) met Belbeef te ondertekenen.


 

01.01.2017 : Belbeef op Agriflanders

Belbeef zal aanwezig zijn op Agriflanders op de stand van de VLAM ( Hal 1/ standnummer 1401).

Wat hebben we te bieden?

Een stalbord
Op vraag van de landbouworganisaties hebben we een stalbord laten ontwerpen, dat door geïnteresseerde gecertificeerde veehouders kan gebruikt worden om aan de stal te bevestigen. Passanten kunnen zo vaststellen dat het bedrijf gecertificeerd is, waar kwaliteitsrunderen gekweekt worden.
Dit stalbord zal aangeboden worden op de stand op Agriflanders tegen kostprijs, welke €10 incl. BTW bedraagt.

Nieuw producentenportaal
In januari wordt het producentenportaal voor gecertificeerde veehouders gelanceerd. Op die manier kunnen veehouders via een log-in en een paswoord zelf aanloggen op de Belbeefdatabank. Enerzijds zal men kunnen vaststellen voor welke distributeurs de runderen in aanmerking komen, maar daarnaast zal men ook kunnen zien waar de dieren geslacht, versneden en uiteindelijk verkocht zijn. Dit zal de transparantie van het systeem zeker ten goede komen. Uiteraard kunnen enkel gecertificeerde veehouders aanloggen op dit portaal, en enkel de gegevens van hun eigen dieren consulteren, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens continu gegarandeerd blijft.
Meer uitleg over deze toepassing kan u ook bekomen tijdens Agriflanders.


 

Stalbord Belbeef

01.01.2017 : Nieuwsbrief voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 zal een nieuwe versie van de Belbeef Standaard gelanceerd worden. Om de belangrijkste aanpassingen t.o.b. de huidige versie toe te lichten wordt begin januari een nieuwsbrief uitgestuurd.

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken.


 

02.10.2016 : Toetreding Aldi

Op 2 oktober 2016 is Aldi toegetreden als afnemer van Belbeef-rundvlees, dat in een eerste opstartfase in een beperkt aantal winkels wordt aangeboden. De karkasspecifieke criteria die Aldi hierbij toepast zijn de volgende:
Jonge stieren, geboren in België, maximumleeftijd 24 maand, en gekalfde vrouwelijke runderen van het vleestype, geboren in België, en maximumleeftijd 84 maanden. Voor zowel stieren als koeien geldt een warm karkasgewicht tussen de 350 en 650 kg, classificatie S of E, en vetheid 2(-/=/+) of 3(-/=/+).


 

1.08.2016 : Verplichting registercontrole binnen Belbeef Standaard

In het kader van de Belbeef Standaard ontvangen wij vanwege de slachthuizen regelmatig  meldingen van foute gegevens op het runderpaspoort wat betreft de geboortekenmerken (geslacht, rastype en haarkleed). Deze fouten  vereisen een correctie in de Belbeef database, omdat ze van belang zijn om te kunnen beoordelen of een dier al dan niet aan de karkasspecifieke criteria van de afnemers voldoet. Als bij voorbeeld een stier foutief geregistreerd staat als koe op het runderpaspoort, dan zal dit dier niet toegewezen kunnen worden aan een afnemer die enkel stieren aankoopt (Zie ook www.codiplan.be / Landbouwers – loonwerkers /CodiplanPLUS Rund / dierspecifieke eisen)“.

Door de belangrijke impact die dergelijke fouten in het signalement van het dier op het systeem hebben, die bovendien vooral nadelig zijn voor de betrokken veehouders, heeft de Raad van Bestuur van Belbeef beslist om in de  Belbeef Standaard een bijkomende voorwaarde op te nemen, namelijk de jaarlijkse controle door de veehouder op de correctheid van de diergegevens in Sanitel.

“Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft.”

De volgende procedure wordt gevolgd:

  • De veehouder moet minstens één keer per jaar de correctheid van de paspoorten van zijn runderen controleren. Dit kan op twee manieren: 

Tijdens de audit moet de veehouder de betrokken melding aan de auditor tonen. Dit kan ofwel rechtstreeks in de online toepassing ofwel via een afprint met vermelding van het meldingsnummer.

  • Op papier. In dit geval moet de veehouder de het afgedrukte register kunnen tonen met de handgeschreven verklaring dat alle runderen  gecontroleerd en indien noodzakelijk (bij vaststelling van fouten) gecorrigeerd zijn.

Verder informeert Belbeef systematisch de OCI die het beslag gecertificeerd heeft, telkens wanneer een fout op de Sanitelgegevens opgemerkt en gecorrigeerd dient te worden

De OCI contacteert vervolgens de veehouder en vraagt een bijkomende registercontrole uit te voeren. De veehouders dienen vervolgens binnen de maand een schriftelijk bewijs hiervan aan te leveren.

Dit gebeurt op volgende wijze:

  • Door het opsturen van een kopie van de melding in de webtoepassing met melding van het meldingsnummer

of

  • Door het bezorgen van een kopie van het register waarop de controle van de runderen duidelijk zichtbaar is.

Veehouders die dit bewijs niet aanleveren zullen opgenomen worden in de 10% onaangekondigde controles zoals voorzien in de Belbeef Standaard.

Deze voorwaarde zal pas mee geauditeerd worden vanaf de lancering van de nieuwe Belbeef Standaard. De concrete datum hiervan wordt later gecommuniceerd.


 

26.01.2016 : Promotie voor Belbeef-rundvlees

De Vlaamse en Waalse promotie-instellingen (respectievelijk VLAM en APAQ-W) staan in voor de promotie van Belbeef naar de consument. Hun gezamenlijke nationale campagne wordt volledig gefinancierd door de sector zelf.

De campagne zal te zien zijn vanaf 1 februari 2016 en dit zowel op tv, online als in de verkooppunten. Er werd een campagneplan uitgetekend voor het eerste jaar, met een voorjaars- en najaarsgolf. Na de eerste golf zal de campagne grondig geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Bedoeling is deze campagne ook nog in te zetten in 2017 en 2018.

Vertrouw op een vakman

De campagne legt de nadruk op de professionaliteit van de Belbeef-rundveehouder. Er werd gekozen voor de slogan “Belbeef. Gegarandeerd goed gesoigneerd.”. Wie voor een stukje rundvlees van bij ons kiest met de Belbeefstandaard, kan niet alleen rekenen op vlees van topkwaliteit maar kan er ook op vertrouwen dat het dier in de beste condities werd gekweekt, met voldoende oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Belbeefrundvlees is bovendien perfect traceerbaar van bord naar boer en wordt in de verschillende schakels van de keten streng gecontroleerd.

Deze boodschap wordt met een vleugje humor gebracht in een tv-spot, die in een eerste golf wordt uitgezonden in Vlaanderen (één, Canvas, VTM en Vijf) en Wallonië (RTL, LaUne, LaDeux en AB3) van 1 tot 21 februari.

De spot laat heel duidelijk zien dat je voor een lekker stukje rundvlees beter niet zelf een koe gaat houden, maar rekent op het vakmanschap van een echte rundveehouder. De spot zal ook online ingezet worden op een aantal drukbezochte websites (o.a. YouTube, Dagelijkse kost, VTM, VTM Koken en websites van RTL).


 

15.07.2016 : Nieuwe infofolder Belbeef

Naar aanleiding van de landbouwbeurs in Libramont werd de infofolder van Belbeef geactualiseerd. De folder zal tijdens de beurs van Libramont verdeeld worden op de stand van de FWA (Federation Agricole de Walon).

Belbeef zal aanwezig zijn op de beurs op zaterdag 23 juli tijdens het prijskamp van het Belgisch witblauw ras alsook op maandag 25 juli op de stand van de FWA (standnummer 29.17).

Klik hier om de folder te bekijken.


 

1.07.2013 : Van Meritus naar een generiek lastenboek rundvlees

Sinds 1 juli 2013 garandeert het nieuwe Generieke Lastenboek Rundvlees (GLR) de kwaliteit van Belgisch rundvlees. Dit nieuwe lastenboek zorgt ervoor dat rundveehouders slechts aan één lastenboek moeten voldoen om te kunnen leveren aan verschillende warenhuisketens en slagers. Minder controles en meer efficiëntie dus. Deze evolutie betekent meteen ook het einde van het Meritus-label. Sinds zijn lancering in 1997 heeft het Meritus-label bijgedragen tot het herstel van het consumentenvertrouwen in het Belgische rundvlees. Ondertussen is het landschap van de kwaliteitsborgingssystemen grondig gewijzigd. Met de oprichting van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketenzijn er autocontrolegidsen gekomen. Naast Meritus en BBQS zagen ook andere commerciële labels het licht. Hoog tijd om een en ander te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarom garandeert  het nieuwe generieke lastenboek rundvlees sinds 1 juli 2013 de rundvleeskwaliteit voor de verschillende winkelketens.  

Minder controles, meer efficiëntie

Tot voor kort stelden de winkelketens elk hun eigen eisen aan het rundvlees dat ze afnemen. Elk met een apart lastenboek. Uit onderzoek bleek dat de eisen van Meritus, BBQS en Colruyt inhoudelijk niet zo verschillend waren, en dat er al veel wettelijke eisen afgedekt zijn via de certificatie voor de autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie. Toch waren er telkens aparte controles nodig, zowel voor het Meritus-, Colruyt- en/of Carrefour-label. Na twee jaar voorbereiding schakelen we nu over naar 1 generiek lastenboek  markttoegang voor rundvlees (GLR). Dit lastenboek groepeert de voorwaarden voor de veevoederproducent, de veehouder, de transporteur, het slachthuis, de uitsnijderij en de groothandel. De voorwaarden voor de veehouder zijn opgenomen in het lastenboek CodiplanPLUS Rund. Met één enkele controle en certificatie bij de veehouder kan men dus voortaan runderen aanbieden aan de verschillende winkelketens. Het basisprincipe van het generieke lastenboek is dat elke schakel steeds moet voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen. Dat betekent dat zowel voederproducent, veehouder, slachthuis als uitsnijderij gecertificeerd moeten zijn voor autocontrole volgens de sectorgids.

Voordelen voor de veehouder

1)  één uniform generiek markttoegang voor rundvlees

2)  minder controles, dus kostenbesparend

3)  potentiële afzet bij alle grootwarenhuisketens en beenhouwerijen

4)  transparantie over beheers- en controlekosten

5)  meer keuze wat betreft controle-instellingen

Overgangsmaatregelen

Veehouders die vóór 1/7/2013 vandaag al gecertificeerd waren voor het kwaliteitssysteem Meritus, blijven automatisch in orde voor het CodiplanPLUS Rund lastenboek, en dus eveneens voor de afzet van runderen onder het generieke lastenboek rundvlees (GLR) tot 31 december 2014. Indien uw Meritus certificaat voor 31 december 2014 vervalt zal uw OCI een combiaudit met CodiplanPLUS Rund uitvoeren. Indien uw Meritus certificaat na deze datum vervalt moet u zich enkel voor CodiplanPLUS Rund voor 31 december 2014 laten certificeren.

Net zoals vroeger het Meritus-label, wordt het generieke lastenboek rundvlees (GLR) beheerd door de interprofessionele organisatie BELBEEF. Met de beheerder van BBQS (d.i. Procerviq vzw), werden afspraken gemaakt over een transparante uitwisseling van gegevens. In de nieuw verkozen raad van bestuur zijn naast de rundveehouders, slachthuizen, uitsnijderijen en groothandel nu ook de veevoederindustrie, de retail en de slagers vertegenwoordigd. BELBEEF coördineert ook de kwaliteitsbewaking. Wat de controles betreft, neemt sectorgidsbeheerder CODIPLAN het niveau van de veehouders voor zijn rekening. De controles bij de slachthuizen en uitsnijderijen worden dan weer door FEBEV opgevolgd.

BELBEEF

Sinds 6 juni 2013 is BELBEEF de beheerder van het generiek lastenboek rundvlees. Om dit mogelijk te maken werden de statuten aangepast, het ledenbestand uitgebreid met de vertegenwoordigers van de landbouw, veehandel en de promotie uit het Waalse Gewest en een nieuwe Raad van bestuur verkozen waarin naast de rundveehouders en de slachthuizen, uitsnijderijen en groothandel nu ook de diervoederproducenten, de retailers en de slagers zijn vertegenwoordigd. 

Verkooppunten

De verschillende betrokken deelnemende schakels (veevoederproducent, veehouder, transporteur, slachthuis, uitsnijderij en groothandel) verzekeren de volgende schakel , via respectievelijk het GMP-certificaat, het CodiplanPLUS Rund certificaat en het FebevPLUS Rund certifcaat, dat zij aan alle bepalingen van het Generiek Lastenboek Rundvlees voldoen.

Deze certificatiegegevens worden samengebracht in de databank van Belbeef, zodat finaal voor elk individueel dier kan nagegaan worden of het aan het GLR voldoet, en als GLR kan gecommercialiseerd worden of niet. Deelnemers aan dit systeem krijgen dus, net zoals het bij het Merituslabel het geval was, de garanties dat aan alle eisen voldaan is, en enkel conforme dieren volgens het GLR kunnen gecommercialiseerd worden.

Ook de traceringsdocumenten die voor Meritus gebruikt werden, zijn vanaf 1/7/2013 niet meer van toepassing. De leverancier kan op de leveringsbon vermelden dat het GLR vlees betreft. In een latere fase zal de afnemer zelf op basis van het lotnummer of oornummer kunnen nagaan dat het aangekochte vlees GLR waardig is.